Už ste si niekedy vykrútili jazyk, keď ste sa pokúšali vysloviť nejaký sofistikovaný výraz ako zdigitálnenie, digitalizácia alebo digitálna transformácia? Možno áno, možno nie. A čo keby ste boli požiadaní o vysvetlenie každého z týchto výrazov? Stáva sa, že ich bežne zamieňame, ale vo svete technológií majú odlišný význam. Pochopenie rozdielov je dôležité pre organizácie, ktoré sa chcú orientovať v digitálnom prostredí a dosahovať svoje obchodné ciele.

V tomto blogu preskúmame rozdiely medzi týmito pojmami, uvedieme príklady z oblasti HR technológií a poukážeme na výhody implementácie takýchto technologických iniciatív v podnikateľskom prostredí.

 

Zdigitálnenie

Zdigitálnenie sa týka procesu konverzie analógových informácií do digitálneho formátu. Môže to zahŕňať skenovanie papierových dokumentov, prenos fotografií alebo konverziu zvukových záznamov na digitálne súbory. Primárnym cieľom je zachovať informácie a uľahčiť ich ukladanie, prístup a zdieľanie. Zdigitálnenie nemusí nevyhnutne zahŕňať žiadne zmeny v spôsobe použitia alebo spracovania informácií.

V súvislosti s technológiou ľudských zdrojov je príkladom zdigitálnenia prechod z papierových dochádzkových výkazov na elektronické výkazy. Jedným zo spôsobov by bolo skenovanie papierových pracovných výkazov, druhým by bolo zadávanie údajov do digitálneho formátu. Máme tu pre vás skutočný prípad: Medzinárodná personálna agentúra odstránila 3 000 papierových pracovných výkazov vďaka HR softvéru, čím svojim personalistom uľahčila správu, zdieľanie a ukladanie údajov o pracovnom čase a dochádzke zamestnancov. Vďaka tomu kroku sa čas spracovania miezd skrátil o 4 človekodni.

 

Digitalizácia

Digitalizácia sa týka využívania digitálnych technológií na transformáciu obchodných procesov a operácií. Zahŕňa používanie digitálnych nástrojov na zefektívnenie a optimalizáciu existujúcich procesov, a nie ich jednoduchú digitalizáciu. Digitalizácia môže zvýšiť efektivitu, znížiť náklady a umožniť nové spôsoby práce.

Príkladom digitalizácie v prostredí HR technológií je využitie časového a dochádzkového softvéru na zber údajov o dochádzke zamestnancov v reálnom čase. Namiesto spoliehania sa na manuálne procesy alebo tabuľky umožňuje digitalizácia organizáciám automatizovať sledovanie projektových hodín a získať prehľad o vzorcoch dochádzky zamestnancov v reálnom čase. Denná analýza ľudí alebo mesačné vykazovanie údajov o ľudských zdrojoch poskytuje neoceniteľné informácie o tom, ako zlepšiť skúsenosti zamestnancov a služby zákazníkom. Vďaka digitalizácii sa organizácie nespoliehajú na hádanie, ale môžu robiť rozhodnutia založené na údajoch o plánovaní, personálnom obsadení a prideľovaní zdrojov.

 

Digitálna transformácia

Digitálna transformácia sa vzťahuje na komplexné a strategické využitie digitálnych technológií na zásadnú zmenu spôsobu fungovania organizácií a poskytovania hodnoty svojim zákazníkom. Digitálna transformácia zahŕňa prehodnotenie obchodných modelov, procesov a skúseností zákazníkov. Vhodné využitie digitálnych technológií má za úlohu podporiť inovácie a rast. Tieto typy digitálnych iniciatív si vyžadujú inovanívne nastavenie mysle a otvorenosť novým spôsobom ako robiť veci. Projekty digitálnej transformácie si vyžiadajú aj značné investície do technológií a do zamestnancov, ktorí vytvoria tím riadenia obchodných zmien.

Pokiaľ ide o HR technológie, digitálna transformácia môže zahŕňať implementáciu nástrojov poháňaných umelou inteligenciou, integráciu s robustným softvérom HCM alebo CRM systémami. Ak sa digitálna transformácia vykoná správne, poskytne napr. automatizovanú správu miezd, pracovného času a voľna vrátane dní choroby a dovolenky. Zjednoduší a urýchli sa fakturácia a výkazníctvo. Vo výrobe automatizované plánovanie zmien zaisťuje efektívne využitie pracovnej sily s čo najmenšimi prestojmi. Takto transformované obchodné moduly môžu urýchliť výrobu a rýchlejšie plniť strategické ciele.

 

HR Tech Automation in Manufacturing

Tak si to zhrňme. Zdigitálnenie, digitalizácia a digitálna transformácia sú dôležité pojmy v našom digitálnom veku. Tieto pojmy predstavujú odlišné štádiá vývoja digitálnych technológií a ich vplyv na to, ako sa podnik riadi. Pochopením rozdielov medzi týmito výrazmi a ich strategickou aplikáciou môžu organizácie využiť digitálne technológie na zlepšenie prevádzky, rozvoj inovácií a poskytovanie moderného pracovného prostredia svojim zamestnancom.