Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky. XperienceHR s.r.o. je prevádzkovateľom služby XperienceHR, ktorá pokrýva proces evidencie práce, absencií a ďalšie procesy.

Terms and conditions

XperienceHR - Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia

 1. Spoločnosť XperienceHR s r.o. so sídlom Námestie SNP 3, 811 06 Bratislava, IČO 50 661 981 (ďalej iba „prevádzkovateľ“) zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, v oddiele Sro vo vložke č. 116425/B. XperienceHR je prevádzkovateľom služby XperienceHR na adrese www.xperiencehr.com.
 2. Výklad pojmov:
 • XperienceHR je služba, ktorá pokrýva proces evidencie práce (pracovné výkazy), manažment absencií (schvaľovanie, prehľad, nárok, čerpanie) a ďalšie súvisiace pracovné procesy.
 • Objednávateľ je fyzická alebo právnická osoba objednávajúca si službu v zmysle čl.II ods. 1 týchto obchodných podmienok
 • Klient je objednávateľ, ktorému prevádzkovateľ aktivuje objednanú službu.
 • Neaktívny klient je klient, ktorý nepoužil aktivovanú službu viac ako 60 kalendárnych dní.
 • Cenník je cenník služby XperienceHR poskytovanej Prevádzkovateľom bez DPH.
 1. Zákon o ochrane osobných údajov je zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

 

Článok II

Objednávka služby XperienceHR

 1. Službu XperienceHR je možné objednať si vyplnením objednávkového formulára na stránke www.xperiencehr.com v sekcii cenník. Objednávka je pre obe strany záväzná po potvrdení kontaktných údajov a objednaných položiek v objednávkovom formulári, po jej odoslaní prevádzkovateľovi tlačidlom „Objednať“ a následnom zobrazení správy obchodného systému o prijatí objednávky.
 2. Objednávka musí obsahovať minimálne kontaktné údaje objednávateľa, telefón, email a súhlas s obchodnými podmienkami.
 3. Cena služby je podľa platného cenníka prevádzkovateľa.
 4. Ak objednávateľ dodatočné zistí, že v objednávkovom formulári uviedol nesprávne údaje, môže ich opraviť tak, že najneskôr do 3 dní od zadania objednávky skontaktuje obchodné oddelenie prevádzkovateľa, a to elektronickou poštou. Objednávku je možné zrušiť /stornovať bez uvedenia dôvodu a to do 3 dní prostredníctvom elektronickej pošty. Pri stornovaní objednávky je potrebné uviesť údaje o objednávateľovi a obsah objednávky. V prípade stornovania objednávky je objednávateľ povinný uhradiť vynaložené náklady, ktoré stornovaním objednávky vznikli prevádzkovateľovi.
 5. V prípade, že je klient neaktívny viac ako 60 kalendárnych dní a prevádzkovateľa o tom vopred neinformoval, vyhradzuje si prevádzkovateľ právo po informovaní klienta poskytovanú službu pozastaviť.

 

Článok III

Registrácia skúšobnej verzie XperienceHR

 1. Službu je možné pred objednaním bezplatne 30 dní vyskúšať vyplnením formulára na stránke www.xperiencehr.com. Formulár musí obsahovať minimálne kontaktné údaje objednávateľa, telefón, e-mail a súhlas s obchodnými podmienkami.
 2. Počas skúšobného obdobia prevádzkovateľ prostredníctvom informačno-edukačných e-mailov informuje klienta o možnostiach aplikácie XperienceHR.
 3. Po uplynutí 30-dňového skúšobného obdobia sa prevádzkovateľ skontaktuje s klientom za účelom zistenia ďalšieho využitia aplikácie klientom.
 4. Ak sa klient rozhodne aplikáciu XperienceHR používať aj naďalej a písomne o tom informuje prevádzkovateľa, tento následne zabezpečí aktiváciu služby XperienceHR pre klienta s následnou fakturáciou podľa platného cenníka.
 5. Neaktívne skúšobné verzie budú po uplynutí času deaktivované. Dáta skúšobných verzií sú uložené ďalších 60 dní, po ktorých sú zo systému vymazané.
 6. Neaktívne free verzie budú po 60 dňoch neprihlásenia deaktivované. Dáta free verzií sú uložené ďalších 60 dní, po ktorých sú zo systému vymazané.

 

Článok IV

Dodacie podmienky

 1. Služba v zmysle objednávky, resp. prihlásenia na skúšobnú verziu,  je aktiovaná po potvrdení aktivačnej linky zaslanej automaticky na e-mailovú adresu objednávateľa po vyplnení objednávky.
 2. Vypovedanie služby je možné kedykoľvek, účet bude deaktivovaný k poslednému dňu zaplateného obdobia. Administrátor má ďalších 30 dní aktívny prístup k exportu dát. Dáta sú zo systému vymazané 60 dní po skončení poskytovania služby XperienceHR.

 

Článok V

Dostupnosť a poskytovanie podpory

 • Služba XperienceHR je optimalizovaná na na aktuálne verzie prehliadačov Safari, Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera.
 • Služba XperienceHR je poskytovaná s dostupnosťou 99,9%. Prevádzkovateľ nezodpovedá za vady spôsobené výpadkom internetového pripojenia objednávateľa na sieť Internet, resp. inými skutočnosťami, ktoré nespočívajú v osobe prevádzkovateľa
 • Prevádzkovateľ zabezpečuje rôzne spôsoby poskytovania podpory klientovi a to prostredníctvom e-mailu support@xperiencehr.com alebo telefonicky na čísle 00 421 905 880 006. Kontaktovať nás môžete počas pracovných dní, pondelok - piatok v čase 9.00 - 17.00. Prevádzkovateľ si vyhradzuje odpovedať na otázky klientov do dvoch pracovných dní.
 • Za účelom vyriešenia technického, resp. užívateľského problému a so súhlasom klienta, môže poverený zamestnanec prevádzkovateľa nahliadnuť do klientovej aplikácie a zistiť dôvody vzniku problému a zabezpečiť jeho odstránenie.
 • Požiadavky na podporu s vysokou prioritou: V prípade nahlásenia chyby spôsobujúcej nefunkčnosť aplikácie, sa prevádzkovateľ zaväzuje odstrániť chybu do 24 hodín. 
 • Požiadavky na podporu s nízkou prioritou: 

A/ Žiadosť zákazníka, ktorá nemá žiaden vplyv na základné prevádzkové aspekty služieb XperienceHR.

B/ Problémy, ktoré vznikli v dôsledku chyby zákazníka alebo vadného hardvéru/softvéru na strane zákazníka.

C/ Žiadosti o podporu: Žiadosti o riešenie prevádzkových problémov, ktoré nebránia používaniu služby XperienceHR alebo žiadosť o opakované vysvetlenie alebo podporu už vysvetlené počas úvodnej implementácie a školenia klienta. Tieto podliehajú bežnej hodinovej sadzbe za podporu/konzultačné služby (viď Cenník).

 • V prípade ostatných chýb sa prevádzkovateľ zaväzuje tieto odstrániť čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca.
 • VIP služba podpory zákazníka je k dispozícii na základe podpísanej SLA dohody (na požiadanie), ktorá je spoplatnená.
 • Prevádzkovateľ zabezpečuje pravidelnú edukáciu prostredníctvom e-mailovej komunikácie pre klienta. Tento sa môže z odoberania edukačných e-mailov odhlásiť. Odporúčame vám pravidelne sledovať našu webovú stránku pre informácie o aktualizáciách.

 

Článok VI

Záverečné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľ a objednávateľ sa zaväzujú neposkytovať informácie získané v rámci vzájomnej spolupráce tretím osobám.
 2. Všetky vzťahy neupravené v zmluve a/alebo VOP sa riadia platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 3. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňom ich vyhlásenia.

 

V Bratislave, dňa 06.04.2023

Naplánujte si ukážku softvéru a zistite, ako XperienceHR môže pomôcť aj vašej spoločnosti rásť.

Sme dostupní vo viacerých termínoch